ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาหาร อาหารสัตว์ เส้นใย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาหาร อาหารสัตว์ เส้นใย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

และพลังงาน ต้องการแนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตัวขับเคลื่อนหลักสู่ความสำเร็จ – มวลชีวภาพที่เพียงพอในคุณภาพที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสม – คือนวัตกรรมการเพาะพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การมีส่วนร่วมของไดรเวอร์เหล่านี้ได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ คน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการด้านคุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะ

สมของประโยชน์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช 

นี่คือเหตุผลที่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแห่งยุโรป ‘Plants for the Future’ ตัดสินใจว่าจ้างการศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการปรับปรุงพันธุ์พืชในสหภาพยุโรป (EU)

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่น่าเชื่อถือ มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเป็นที่เข้าใจกันดีเกี่ยวกับประโยชน์ที่การปรับปรุงพันธุ์พืชมีต่อสังคมแล

เศรษฐกิจชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมของการปรับปรุงพันธุ์พืชในสหภาพยุโรปกลายเป็นสิ่งที่วัดได้และเห็นได้ชัด การศึกษากำลังดำเนินอยู่และจะสิ้นสุดภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2558 การปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นองค์ประกอบแรกและพื้นฐานในห่วงโซ่มูลค่าของเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชในยุโรปกำลังปรับตัวให้เข้ากับความต้องการใหม่ ๆ และความท้าทายในการเพาะปลูกอย่าง

ต่อเนื่อง การวิจัยและพัฒนาของ บริษัท 

นำเสนอพันธุ์พืชที่กำหนดไว้สำหรับการใช้งานปลายทางโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการชีวภาพทั้งหมดที่จะตามมา เพื่อให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชมีความมั่นใจในการคิดค้นเทคโนโลยีและเกษตรกรรมยั่งยืนในอีก 50 ปีข้างหน้า เราต้องผลิตอาหารเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ที่ดินต่อหัวน้อยลง โดยใช้น้ำ พลังงาน และสารเคมีน้อยลง เราต้อง

บรรลุสิ่งนี้อย่างยั่งยืนไม่ให้ภาระหนักอึ้งแก่คนรุ่นหลัง 

นอกจากนี้ พืชยังกลายเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับชีวมวลและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงซึ่งช่วยเปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานฟอสซิลไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพ แม้ว่าวิธีการทางเศรษฐกิจและสังคมอาจมีศักยภาพที่ดีในการลดการสูญเสียอาหาร แต่เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมจะมีความจำเป็นในการผลิตมากขึ้นและดีขึ้นจากปริมาณน้อยลง การเกษตรขึ้นอยู่กับการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ 

ซึ่งมักจะได้รับแรงบันดาลใจจากความจำเป็น

ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีต่างๆ จำนวนมากมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตทางการเกษตร (เช่น การผสมพันธุกรรม ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เครื่องมือกล และรถแทรกเตอร์) พวกเขาช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในการทำงานของเกษตรกรและในที่สุดวิธีการทางการเกษตรจำนวนมากได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร

Credit : เว็บบอล